MÃ SỐ NỘI DUNG TẢI VỀ
001 Tự đánh giá kết quả tình hình quản lý an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp
002 Mẫu tự đánh giá công tác an toàn vệ sinh lao động
003 Mẫu nội quy, quy trình lao động
004 Mẫu tự kiểm tra hằng ngày, định kỳ
005 Mẫu biểu đánh giá, phân tích công tác an toàn, vệ sinh lao động
006 Mẫu sổ thống kê công tác an toàn vệ sinh lao động
007 Mẫu số thống kê tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
008 Mẫu sổ thống kê máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động
009 Mẫu biên bản làm thêm giờ
010 Mẫu hồ sơ vệ sinh lao động
011 Mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe
012 Các quy định liên quan tổ chức quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp của Việt Nam
013 Tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vệ sinh lao động
014 Xác định yêu cầu về tổ chức bộ máy làm công tác an toàn vệ sinh lao động so với mục tiêu, nhiệm vụ
015 Đánh giá về tổ chức bộ máy hiện có làm công tác an toàn vệ sinh lao động, so sanh sự phù hợp với yêu cầu đặt ra
016 Định hướng xây dựng bộ máy và phân công trách nhiệm (vừa phải phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện của Doanh nghiệp)
017 Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động
018 Hồ sơ xây dựng chính sách ATVSLĐ tại Doanh nghiệp
019 Hồ sơ xây dựng bộ máy và phân định trách nhiệm làm công tác ATVSLĐ
020 Hồ sơ xác định các mối nguy hại
021 Hồ sơ đánh giá rủi ro
022 Bảng kiểm tra quản lý ứng cứu khẩn cấp
023 Kế hoạch ATVSLĐ
024 Bảng kiểm tra công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp
025 Kế hoạch & Hồ sơ huấn luyện tại doanh nghiệp
026 Hồ sơ tự kiểm tra công tác ATVSLĐ
027 Bảng kiểm tra tổng quan công tác ATVSLĐ tại Doanh nghiệp
028 Kiểm tra an toàn nơi làm việc hằng ngày
029 Mẫu báo cáo kiểm tra an toàn nơi làm việc
030 Bảng kiểm tra nội quy
031 Bảng kiểm tra tổng quan điều kiện lao động
032 Bảng kiểm tra chi tiết mội số yếu tố điều kiện lao động
033 Kiểm tra về điều tra tai nạn
034 Kiểm tra hệ thống quản lý ATVSLĐ
035 Biên bản đánh giá hệ thống quản lý ATVSLĐ
036 Tài liệu tư vấn cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc theo phương pháp WISE
037 Mẫu thỏa thuận của người lao động làm thêm giờ
038 Sổ thống kê tai nạn lao động
039 Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động
040 Hồ sơ vệ sinh lao động đối với các yếu tố có hại, phòng chống bệnh nghề nghiệp
041 Hồ sơ quản lý sức khỏe và bệnh tật người lao động
042 Hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động tại cơ sở lao động
043 Báo cáo Y tế lao động
044 Khai báo sử dụng đối tượng kiểm định