We believe in the power of great ideas.

LIÊN HỆ

ĐỂ LIÊN HỆ VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN SAU


MÃ SỐ NỘI DUNG TẢI VỀ
 001 Tự đánh giá kết quả tình hình quản lý an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp Tải Về
 002 Mẫu tự đánh giá công tác an toàn vệ sinh lao động Tải Về
 003 Mẫu nội quy, quy trình lao động Tải Về
 004 Mẫu tự kiểm tra hằng ngày, định kỳ Tải Về
 005 Mẫu biểu đánh giá, phân tích công tác an toàn, vệ sinh lao động Tải Về
 006 Mẫu sổ thống kê công tác an toàn vệ sinh lao động Tải Về
 007 Mẫu số thống kê tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Tải Về
 008 Mẫu sổ thống kê máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động Tải Về
 009 Mẫu biên bản làm thêm giờ Tải Về
 010 Mẫu hồ sơ vệ sinh lao động Tải Về
 011 Mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe Tải Về
 012 Các quy định liên quan tổ chức quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp của Việt Nam Tải Về
 013 Tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vệ sinh lao động Tải Về
 014 Xác định yêu cầu về tổ chức bộ máy làm công tác an toàn vệ sinh lao động so với mục tiêu, nhiệm vụ Tải Về
 015 Đánh giá về tổ chức bộ máy hiện có làm công tác an toàn vệ sinh lao động, so sanh sự phù hợp với yêu cầu đặt ra Tải Về
 016 Định hướng xây dựng bộ máy và phân công trách nhiệm (vừa phải phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện của Doanh nghiệp) Tải Về
 017 Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động Tải Về
 018 Hồ sơ xây dựng chính sách ATVSLĐ tại Doanh nghiệp Tải Về
 019 Hồ sơ xây dựng bộ máy và phân định trách nhiệm làm công tác ATVSLĐ Tải Về
 020 Hồ sơ xác định các mối nguy hại Tải Về
 021 Hồ sơ đánh giá rủi ro Tải Về
 022 Bảng kiểm tra quản lý ứng cứu khẩn cấp Tải Về
 023 Kế hoạch ATVSLĐ Tải Về
 024 Bảng kiểm tra công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp Tải Về
 025 Kế hoạch & Hồ sơ huấn luyện tại doanh nghiệp Tải Về
 026 Hồ sơ tự kiểm tra công tác ATVSLĐ Tải Về
 027 Bảng kiểm tra tổng quan công tác ATVSLĐ tại Doanh nghiệp Tải Về
 028 Kiểm tra an toàn nơi làm việc hằng ngày Tải Về
 029 Mẫu báo cáo kiểm tra an toàn nơi làm việc Tải Về
 030 Bảng kiểm tra nội quy Tải Về
 031 Bảng kiểm tra tổng quan điều kiện lao động Tải Về
 032 Bảng kiểm tra chi tiết mội số yếu tố điều kiện lao động Tải Về
 033 Kiểm tra về điều tra tai nạn Tải Về
 034 Kiểm tra hệ thống quản lý ATVSLĐ Tải Về
 035 Biên bản đánh giá hệ thống quản lý ATVSLĐ Tải Về
 036 Tài liệu tư vấn cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc theo phương pháp WISE Tải Về
 037 Mẫu thỏa thuận của người lao động làm thêm giờ Tải Về
 038 Sổ thống kê tai nạn lao động Tải Về
 039 Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động Tải Về
 040 Hồ sơ vệ sinh lao động đối với các yếu tố có hại, phòng chống bệnh nghề nghiệp Tải Về
 041 Hồ sơ quản lý sức khỏe và bệnh tật người lao động Tải Về
 042 Hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động tại cơ sở lao động Tải Về
 043 Báo cáo Y tế lao động Tải Về
 044 Khai báo sử dụng đối tượng kiểm định Tải Về