Tháng Tám 15 2019 0Comment

Doanh Nghiệp Được Gì Khi Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GÌ KHI HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ?

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động mang lại cho Doanh nghiệp nhiều các lợi thế đặc biệt trong chuỗi cung ứng nội địa và toàn cầu, Doanh nghiệp được khách hàng, nhà thầu và các thị trường xem xét – đánh giá & chấp nhận cao về khả năng thực hành tốt các điều kiện về an toàn – sức khỏe nơi làm việc đối với người lao động. Kế tiếp, Doanh nghiệp sẽ tránh được các rủi ro pháp lý, tạo ra các cơ hội quảng bá về trách nhiệm xã hội và văn hóa  an toàn Doanh nghiệp tới địa phương – nơi kinh doanh !

– Dinh An –

Hỗ trợ Doanh nghiệp phân nhóm và huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động theo quy định !

 

Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên

 

Đăng ký huấn luyện & nhận tư vấn:

0854-159-777

admin

Write a Reply or Comment